8D GUILIN / YANGSHUO / LONGJI TERRACED FIELDS / SANJIANG MINORITY (CNCGGD)

English
Chinese

Valid from 2019-03-01 to 2019-12-31

No Shopping 

Guilin 2n International 5* Shangri-La Hotel

dim sum buffet at shangri-la Hotel 

Cable Car up Jinkeng Terrace Fields